ZáKLADNé PODMIENKY PRENáJMU

 
 
 

Základné podmienky prenájmu

1. Podpis zmluvy o prenájme

- pri preberaní stroja alebo zariadenia je podpisovaná Zmluva o prenájme (výpôžičke). 

2. Zaplatenie kaucie

- pri preberaní stroja alebo zariadenia je platená vratná kaucia v hotovosti (výška kaucie je uvedená pri jednotlivých strojoch a zariadeniach), vracia sa po bezproblémovom ukončení prenájmu na účet, alebo v hotovosti. 

3. Zaplatenie nájmu (podľa druhu prenájmu)

- pri 3 dňovom prenájme (víkendový) - zaplatiť pri preberaní zariadenia prenájom vopred a ak sa prenájom predĺži tak potom doplatiť za každý ďaľší prenajatý deň nad 3 dni pri odovzdaní zariadenia
- pri mesačnom prenájme so surovinami (30 za sebou idúcich kalendárnych dní) - zaplatiť pri preberaní zariadenia a prevziať povinný mesačný balík surovín vopred a ak sa prenájom predĺži tak potom doplatiť za každý aj začatý mesiac prenájmu ďaľší mesačný balík (počas prenájmu má zákazník povinnosť odoberať suroviny na výrobu alebo prevádzku zariadenia výhradne od prenajímateľa v stanovených minimálnych mesačných odberoch a v stanovených cenách, pri tomto prenájme je mesačný prenájom zakalkulovaný v cene surovín)
- pri mesačnom prenájme bez surovín (30 za sebou idúcich kalendárnych dní) - zaplatiť pri preberaní zariadenia mesačný prenájom vopred a ak sa prenájom predĺži tak potom doplatiť za každý aj začatý mesiac prenájmu pri odovzdaní zariadenia

Doprava strojov a zariadení na prenájom po Slovensku: (po dohode, len cez pracovné dni)
- výška prepravného pri dovoze na miesto prenájmu (po prvé dvere) je 0,85 EUR / 1 km s DPH
- výška prepravného pri odvoze z miesta prenájmu (od prvých dverí) je 0,85 EUR / 1 km s DPH

Doprava strojov a zariadení na prenájom pre Bratislavu, Senec, Pezinok, a okolie: (len cez pracovné dni)
- výška prepravného pri dovoze na miesto prenájmu (po prvé dvere) je 12,- EUR s DPH
- výška prepravného pri odvoze z miesta prenájmu (od prvých dverí) je 12,- EUR s DPH

Čistenie strojov, zariadení a inventáru a pranie textílie:
- výška čistenia je 24,- EUR s DPH / hod. / ks (účtuje sa po ukončení prenájmu, ak je potrebné)
- výška prania je 3,- EUR s DPH / ks (účtuje sa vždy pri zapožičaní spolu s nájmom)

Spôsoby a podmienky rezervácie a jej zrušenie:
- tvorba rezervácie minimálne 3 pracovné dni pred začatím nájmu
- spôsob rezervácie, mailom, alebo vytvorením internetovej objednávky na eShope CORNiCO.sk
- následne potvrdenie rezervácie zamestnancom firmy CORNiCO Company, s.r.o.
- zrušenie potvrdenej rezervácie zo strany zákazníka - mailom
- v prípade nevyzdvihnutia / neprebratia rezervovaných zariadení do nájmu bez informácie o zrušení prenájmu a rezervácie, si pri daľšom záujme o rezerváciu na prenájom vyhradzujeme právo, zariadenia nerezervovať

Tieto podmienky a ceny nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.05.2018 a plne nahrádzajú predchádzajúce podmienky a ceny. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a ceny aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďaľšie ustanovenia zmluvy:
Stroj je prenajímaný / zapožičiavaný na základe: "Zmluvy o prenájme / výpožičke strojného zariadenia“ na dohodnuté obdobie a za stanovených podmienok. Zariadenie slúži výhradne k výrobe, príprave, alebo ohrevu k tomu určených produktov a je nutné ho používať podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu a podľa pokynov prenajímateľa. Miesto jeho umiestnenia, ktoré je neodeliteľnou súčasťou zmluvy, sa nesmie meniť, bez vopred zaslanej písomnej informácie zo strany nájomcu a s následným súhlasom prenajímateľa. Pri prevzatí stroja zákazník zaplatí kauciu za zariadenie, (prenajímateľ si vyhradzuje právo, stanoviť výšku kaucie podľa bonity a doveryhodnosťi nájomcu), a stanovené nájomné podľa zmluvy vopred, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Prenajímateľ zaškolí pracovníka obsluhy, alebo zodpovednú osobu. Prevzatie, odovzdanie stroja a podpis „Zmluvy o prenájme / výpožičke strojného zariadenia" sa realizuje v sídle firmy prenajímateľa, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Ak sa obe strany dohodnú na inom mieste prevzatia, odovzdania stroja, prenajímateľ si môže účtovať náklady za dovoz a odvoz stroja, o týchto nákladoch vopred nájomcu informuje. Po skončení prenájmu, nájomca vráti vyčistený, funkčný a kompletný stroj s príslušenstvom, v prevádzky schopnom stave, prenajímateľovi v sídle firmy prenajímateľa. Ak sa nájomca oneskorí s termínom odovzdania stroja, nájomca je povinný doplatiť prenájom za oneskorené obdobie. (rozumie sa aj začatý deň alebo mesiac mimo predplateného prenájmu). Prenajímateľ pri prevzatí stroja z prenájmu skontroluje stav, funkčnosť stroja spolu s príslušenstvom. V prípade, že stroj bude pri preberaní z nájmu poškodený, nefunkčný, alebo iným spôsobom znehodnotený, náklady na jeho opravu budú hradené zo zaplatenej kaucie, prípadne nad rámec kaucie, ak výška nákladov na opätovné uvedenie stroja do prevádzky schopného stavu bude vyššia ako výška zaplatenej kaucie, tieto náklady znáša nájomca, uvedené sa nevzťahuje na bežné opotrebenie stroja, jeho správnym používaním. Z kaucie budú hradené náklady na čistenie v prípade, že stroj bude odovzdaný z prenájmu nevyčistený a to podľa cenníkovych sadzieb za čistenie (24,- € s DPH / 1 hod / stroj, kedy sa účtuje každá začatá hodina). Z kaucie bude hradené aj nedoplatené nájomné a všetky náklady spojené s jeho vymáhaním. Ak prenajímateľ odovzdá stroj čistý, funkčný, nepoškodený, v prevádzky schopnom stave, nemá nedoptatok na dohodnutom prenájme, prenajímateľ vráti nájomcovi kauciu v plnej splatenej výške, v hotovosti v sídle firmy prenajímateľa, alebo na účet.


Tieto podmienky a ceny nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.05.2018 a plne nahrádzajú predchádzajúce podmienky a ceny. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a ceny aj bez predchádzajúceho upozornenia.